Τα χρήματα που θα επιστραφούν στους Μετόχους υπάρχουν διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας.

Τέλος το σχετικό άρθρο 6 του καταστατικού «ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ» μετά τις ανωτέρω αποφάσεις τροποποιείται ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 6ο :
1………………………….
«Με την από 14-10-2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 9.069.500,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής αυξήθηκε κατά 25 Ευρώ ήτοι από 8,20 Ευρώ σε 33,20 Ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 12.044.296,00 ευρώ και διαιρείται σε 362.780 (τριακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 33,20 (τριάντα τρία Ευρώ και είκοσι λεπτά).


Με την από 14-10-2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 5.514.256,00 ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 15,20 ευρώ εκάστης από 33,20 Ευρώ ήτοι από 33,20 που είναι σήμερα, σε 18,00 Ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 6.530.040,00 ευρώ και διαιρείται σε 362.780 (τριακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα) μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαοχτώ (18) ευρώ εκάστης».

Λεπτομέρειες της ανωτέρω από 14.10.2019 απόφασης της Γενικής Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας βρίσκονται δημοσιευμένες στο ΓΕ.Μ.Η.